RussianEnglish (UK)

2013

 1.  Manzhos O.P. Structural Properties of Zinc Oxide Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition / Berestok Т.О., Kurbatov D.I., Opanasyuk N.M., Kuznetsov V.M. - Sumy State University, Sumy, Ukraine 2 Applied Physics Institute NAS of Ukraine, Petropavlovskaya, Sumy, Ukraine - 34 р.
 2.  Manzhos O.P. Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique / Berestok Т.О.,Kurbatov D.I.,Opanasyuk N.M.,A.D. Pogrebnjak,S.M. Danilchenko. - JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS Vol. 5 No 1, 01009(4pp) (2013) published online 15 March 2013
 3.  С.Б. Большаніна, І.Г. Воробйова, Н.М. Гловин, М.С. Мальований. Дослідження здатності глинистих сорбентів до адсорбції іонів цинку // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. Випуск 3/2013(80). С.203-206.
 4.  Диченко Т.В. Досвід проведення занять з хімії іноземним слухачам підготовчого відділення / Імідж сучасного педагога. Серія: хімічна наука і освіта. Випус №6 (137) – Полтава, 2013, с.40-42
 5.  Диченко Т.В. Особливості методики проведення занять з хімії іноземним слухачам підготовчого відділення / Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку. Матеріали наукової інтернет-конференції // за ред. М.В. Гриньової, Н.І. Шиян. – Полтава: 2013. С. 226-230
 6. С.Б. Большанина, И.Г. Воробьева Фенольные соединения луба кенафа и конопли / Вісник СНАУ Серія «Агрономія і біологія», випуск 3 (25), 2013 C.147-151
 7.  С.Б. Большанина, В.Д. Ивченко, И.Г. Воробьева Застосування адсорбції іонів Fe3+ та Fe2+ глинистими мінералами в природоохоронних технологіях / Актуальні проблеми дослідження довкілля / V Міжнародна наукова конференція 23-25 травня 2013, Суми, 2013, т.2 — С.267-270.
 8. С.Б. Большанина, В.Д. Ивченко, И.Ю. Матюшенко Вплив кислотності середовища на процес видалення іонів Fе2+ та Fе3+ з водних розчинів мінеральними сорбентами / ІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (Екологія/ Ecology), 25-27 вересня,2013. Збірник наукових статей.- Вінниця: Видавництво-друкарня ДІЛО,2013.-552 с.
 9.  Т.В.Диченко Види контролю знань іноземних слухачів на підготовчому відділенні / Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24 квітня 2013 р. - Харків: ХНМУ, 2013 - C. 45-46
 10.  Т.В. Диченко Особливість використання хімічного експерименту у викладанні хімії слухачам-іноземція на підготовчому відділенні / Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції. 6-7 червня 2013 року. - Харків: вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - С. 65-67
 11.  Т.В. Дыченко, Т.В. Соколова, И.Л. Перфилова Использование MS PowerPoint программы для проведения лекций при обучении иностранных студентов / Весник ТулГУ. Серия "Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции. Выпуск 12. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. - С. 15-20
 12.  Т.В. Диченко Организация контроля при обучении иностранных слушателей химии на подготовительном факультете / Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П.Шамякіна, №4(41), Рубрика "Педагагічныя навукі", Стр. 84-91.
 13.  С.Ю. Лебедев МЕСТО И РОЛЬ ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНАЖЁРОВ В ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» / Електронны засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-методичної конференції, Суми, 14-15 листопада 2013 р. - Суми: Сумський державний університет, 2013. - 104с.
 14.  Bolshanina S.B., Opanasyuk A.S., Dobrozhan O.A. Structural and microstructural investigations of ZnO thin films obtained by spray pyrolysis technique / «Праці Одеського політехнічного університету» 2013, №2
 15.  A. Ableyev, S. Bolshanina, S. Vakal, M. Malyovany, T. Kachala. Study of chemical reaction kinetic of dinitrogen tetraoxide in nitric acid with urea solution / Scientific bulletin of North University of Bala mare series D. NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE PUBLISHING HOUSE ISSN 1582-0548, 2013. P. 121-125

2014

1. Аблєєв О.Г., Вакал С.В., Большаніна С.Б. Механізм процесу переробки та утилізації токсичних компонентів азотнокислих окисників / науково-виробничий журнал "Хімічна промисловість України". №2 (121), 2014. С. 9-13.

2. Большаніна С.Б., Івченко В.Д., Аблєєва І.Ю. Дослідження ефективності адсорбційного вилучення іонів Феруму із розчинів з різною кислотністю //Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, 2014 рік.

3.С.Б. Большаніна, Г.М. Гурець, Д.С. Балабуха, Д.В. Міляєва ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ СОРБЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ// Науковий журнал "Екологічна безпека" № 1/2014 (17)

4. Мальований М.С., Басов М.В., Большаніна С.Б. Методичний та практичний підхід до мінімізації екологічної небезпеки ливарних виробництв // Збірник матеріалів навчально-методичного семінару «Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів.-Хресон, 2014. – 272 с.

5. Большаніна С.Б., Міляєва Д.В. Строкаті глини в адсорбційному очищенні стічних вод від іонів цинку / інтернет-конференція ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова «Вода. Екологія. Суспільство». - 2014.

6. Диченко Т.В. Проблеми адаптиації іноземних слухачів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів / Збірник наукових праць. - Херсон: КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - Випуск 23. -145 с.

7. Большанина С.Б., Марченко Л.И., Миронович Л.М., Воробйова И.Г. Оценка технологических потерь при сбросе в сточные воды техногенных отходов гальванического цинкования / Известия Юго-Западного государственного университета, 2014, №3(54), с. 117.

8. S.B. Bolshanina, A.V. Dyachenko, A.S. Opanasuyk, V.M. Kuznetsov Structural properties of magnesium oxide thin films deposited by spray pyrolysis technique / Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Aplications and properties, Vol. 3 No 1, 01PCSI05 (4pp), 2014.

9. Т.В. Дыченко, Т.В. Соколова, И. Л. Перфилова Обучение химии иностранных студентов на основе обощенных форм представления учебного материала / Вестник ТулГУ. Серия Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. вып. 13. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. - С.15-19

10. С.Б. Большаніна, І.Г. Воробйова, Л.І. Марченко, Д.В. Міляєва Гальванічне цинкування. Виділення оксидів цинку із стічних вод / Науково-виробничий журнал "Хімічна промисловість України" № 6 (125), 2014.