RussianEnglish (UK)

2015 рік

 1. Яновська Г. О. Fabrication of nanocomposite calcium-phosphate coatings by thermal substrate method. Comprehencive guide for nanocoating technology. Application and commercialization. V.4 / New-York. USA. Nova Science Publishers. 2015.
 2. Лебедєв С. Ю., Ліцман Ю. В. Систематизація знань  з біоорганічної хімії студентів медичних ВНЗ / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. - Випуск 44 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. - Вінниця: Нілан ЛТД, 2015. - С. 199-203
 3. Диченко Т. В., Чайченко Н. Н. МОТИВАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ / Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ плюс -2015": материали Міжнародної  науково-методичної  конференції (м.Суми, 3-4 грудня 2015 р., м. Суми)): У 3-х частинах. Частина 2/ упорядн. Чашечнікова О.С. - Суми: видавничо-виробниче підприємство "Мрія" ТОВ, 2015.- С. 125
 4. Ліцман Ю. В. Розвиток вміння систематизація у студентів при навчанні біоорганічної хімії / Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ плюс -2015": материали Міжнародної  науково-методичної  конференції (м.Суми, 3-4 грудня 2015 р., м. Суми)): У 3-х частинах. Частина 2/ упорядн. Чашечнікова О.С. - Суми: видавничо-виробниче підприємство "Мрія" ТОВ, 2015.- С. 69-71.
 5. Soni A.K., Yanovska A.A., Bolshanina S.B. Adsorbtion of Zn2+ ions by alginate-hydroxyapatite  microspheres / II Ukrainian-Polish scienstific conference "Membrane and Sorption processes and technologies". Abstracts / Editors: Sobczuk H., Vakuliuk P. - Kyiv: NaUKMA, 2015. - P. 240-242.
 6. Большаніна С. Б., Івченко В. Д., Яновська Г. О. Кінетика адсорбційних процесів на глинистих мінералах / V-й всеукраїнський з'їзд еколлогів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2015), 23-26 вересня, 2015. Збірник наукових праць. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. - 280 с., С. 158.
 7. И.Г. Воробьёва, С.Б. Большанина СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ЦИНКА / Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и экологии: материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / редкол.: Л.М. Миронович (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т., ЗАО "Университетская книга", Курск, 2015. 255 с. - С. 159-162
 8. Мосьпан А. Б., Яновська Г. О. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КАРБОНАТАПАТИТУ ТА ЖЕЛАТИНУ / Наукова Україна. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю 25 травня 2015 р. – Дніпропетровськ: «SeKum Software», 2015. – 791 с., С. 715. http://globalnauka.com/naukova_ukraina/3300.html
 9. Anna Yanovska, Anna Zykova, Vladimir Safonov, Leonid Sukhodub, Renata Rogovskaya, Jerzy Smolik, Stas Yakovin  Formation of Solution-derived Hydroxyapatite Coatings on Titanium Alloy in the Presence of Magnetron-sputtered Alumina Bond Coats// The Open Biomedical Engineering Journal, ISSN: 1874-1207 ― Volume 9, 2015 http://benthamopen.com/FULLTEXT/TOBEJ-9-75
 10.  Пат. 97529 Україна, МПК (2015.01) C02F11/00. Спосіб утилізації бурового шламу з отриманням гіпсобетону [Текст] / Аблєєва І.Ю., Пляцук Л.Д., Большаніна С.Б., Аблєєв О.Г.; заявник та патентовласник Сумський державний університет. – № u 2014 08486; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.03.2015, бюл. № 6. – 4  с.
 11. Большанина С. Б., Воробьева И. Г., Ляпощенко А. А., Сердюк В. А., Пилипенко А. С. Гальваническое цинкование. Технологическая схема улавливания оксида цинка из стоков промывных ванн / Науково-виробничий журнал "Хімічна промисловість України" № 2 (127), 2015.
 12.  Яновская А. А., Кузнецов В. Н., Станиславов А. С., Гусак Е. В., Данильченко С. Н. Структурированные материалы на основе гидроксиапатита и желатина для биомедицинского применения / Материалы Всеукраинской конференции с международным участием "Химия, физика и технология поверхности" совместно с семинаром "Наноструктурированные биосовместимые/биоактивные материалы" (FP7-PEOPLE-2013-IRSES-GA-2013-612484) -Киев, 2015. - 259 с. - C.250.
 13.  Большаніна С. Б., Чубур В. С., Умнік І. В. Вплив температури на швидкість процесу адсорбції з водних розчинів на твердих сорбентах /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 103.
 14. Кириченко О. М. Активація глинистих сорбентів у технологіях адсорбційного очищення стоків / Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 104.
 15. Марченко Л. І., Коцура Н. М., Хаба А. П., Пархоменко О. С. Температурний фактор сорбційної активності глинистих мінералів / Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 105.
 16. Воробйова И. Г., ревенко А. О., Сидельник К. О. Исследование сорбционной способности яблочного пектина по отношению к ионам цинка / Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 106-107.
 17. Лебедев С. Ю., Мосьпан А. Б. Изучение кинетики гидролиза сахарозы. Экспериментальное определение энергии и энтропии активации / Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 108.
 18. Ліцман Ю. В., Палій Т. А., Сидоренко Є. О. Пальмова та пальмовоядрова олії / Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 109.
 19. Манжос А. П., форкерт И. А., Чернецкий И. В. Окислительно-восстановительный потенциал жидких сред / Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 110.
 20. Дыченко Т. В. Аларкон Кастилло Магалли Роль металлов в живых организмах / Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14-17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч. 1. - С. 110.