Кафедра, що пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Компетентності (загальні та/або фахові,  на розвиток яких спрямована навчальна дисципліна

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи викладання, що пропонуються (лекції, практики, командна робота, проєктна робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропонується дисципліна

Перелік галузей знань / спеціальність, для яких пропонується дисципліна

Кількість здобувачів, які можуть записатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до здобувачів, які хочуть обрати дисципліну / до аудиторії

Обмеження щодо семестру вивчення

Лекції

Семінарські та практичні заняття, лабораторні роботи

Планування, проведення та презентація наукових досліджень у хімії

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Яновська Г.О.

1.Здатність до пошуку, оброблення і аналізу інформації.

2. Здатність до опанування нових областей хімії шляхом самостійного навчання.

1.                 Демонструвати  вміння визначати  предмет, мету, завдання , наукового дослідження, складати план його проведення .

2.                 Розуміти  загальні вимоги до написання тез доповіді наукової конференції, наукової статті., курсової та дипломної роботи..

3.                 Готувати мультимедійні презентації, що представляють результати наукових досліджень у хімії.  

лекції, практики,  проєктна робота, проблемні заняття дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти методикою проведення хімічного експерименту, мати базові вміння роботи роботи у Microsoft Excel., Power Point, Worl/ /мультимедійна аудиторія

немає

Функціональні матеріали для інноваційних технологій

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Яновська Г.О.

1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

2. Здатність до опанування нових областей хімії шляхом самостійного навчання.

1. Демонструвати уміння аналізувати літературні джерела та знаходити актуальну тематику для проведення досліджень.

2. Демонструвати розуміння які функціональні матеріали необхідні для забезпечення інноваційних технологій.

3. Уміти провести аналіз літературних джерел, спланувати експеримент по отриманню функціональних матеріалів, обирати методи дослідження одержаних матеріалів.

4. Уміти оформити результати наукового дослідження у вигляді тез доповідей або статті.

лекції,  практики,   проблемні заняття, лабораторні заняття, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти методикою проведення хімічного експерименту / /мультимедійна аудиторія, хімічна лабораторія

немає

Сучасні ком’ютерні методи  в хімії

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Пшеничний Р.М.

1. Здатність до використання спеціального програмного забезпечення та моделювання в хімії.

2. Здатність здійснювати сучасні методи аналізу даних.

 

1. Володіти сучасними комп’ютерними програмами наочного представлення хімічних об’єктів та явищ.

2. Оперувати базами даних фізико-хімічних властивостей хімічних сполук, реферативними та наукометричними базами даних.

3. Здійснювати комп’ютерну обробку експериментальних результатів та представляти у вигляді графіків, діаграм, схем тощо.

 

лекції,  практики,  проблемні заняття , дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Мати базові навички роботи  з ПК, розуміти методи фізико-хімічних досліджень речовин / комп'ютерний клас, програмне забезпечення

немає

Хімія координаційних сполук

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Пшеничний Р.М.

1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

2. Здатність здійснювати типові хімічні лабораторні дослідження.

1. Мати уявлення про основні положення координаційної хімії.

2. Знати основні підходи вивчення рівноваги в системах за участю комплексних сполук.

3. Розуміти механізмами реакцій, що проходять в системах з комплексними сполуками.

лекції,  практики,  проблемні заняття , дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти базовими знаннями з неорганічної та фізичної хімії, методикою проведення хімічного експерименту /

мультимедійна аудиторія, хімічна лабораторія

немає

Контроль якості продуктів харчування та об’єктів довкілля

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Пономарьова Л. М.

1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

2. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт виходячи із вимог хімічної метрології та професійних стандартів в галузі хімії.

 

1.Здійснювати відбір проб, пробопідготовку,  якісний та кількісний аналіз харчових продуктів та об'єктів довкілля.

2. Вміти визначати та аналізувати основні хімічні та фізико-хімічні властивості неорганічних та органічних сполук, що входять до складу харчових продуктів та об'єктів довкілля.

3. Вміти порівнювати та аналізувати стандартні вимоги те експериментально отримані результати, давати відповідні рекомендації.

лекції,  практики,  лабораторні заняття ,  дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти методикою проведення якісного та кількісного аналізу/мультимедійна аудиторія, хімічна лабораторія

Немає

 

Харчова хімія

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Пономарьова Л. М.

1.                Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2.                Здатність працювати у команді.

 

1.                Демонструвати знання та розуміння основних фактів стосовно складу, будови та властивостей сполук, які входять до складу харчових продуктів.

2.                Планувати та виконувати хімічні експерименти щодо дослідження складу та якості харчового продукту.

3.                Прогнозувати якість готового продукту.

4.                Прогнозувати зміни комплексу властивостей в процесі переробки, зберігання та приготування продуктів з відповідними властивостями.

Традиційні лекції, проблемні лекції, лекції-візуалізації практики, групова робота, лабораторні заняття

 

 

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Мультимедійна аудиторія/ хімічна  лабораторія

Весняний

Біотехнологія

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Черниш Є Ю

1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.

2. Здатність розпізнавати і аналізувати проблеми, застосовувати обґрунтовані методи вирішення проблем, приймати рішення в області хімії.

 

1.Здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні хімічні методи.

2.Вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості органічних сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди).  

3. Вміти проводити експериментальні дослідження з метою визначення впливу фізико-хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища на життєдіяльність клітин живих організмів

лекції,  практики,  проблемні заняття ,  дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти методикою проведення якісного та кількісного аналізу/мультимедійна аудиторія, хімічна лабораторія

немає

Хімія отруйних речовин

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Аблєєва І.Ю.

1. Здатність розпізнавати і аналізувати проблеми, застосовувати обґрунтовані методи вирішення проблем, приймати рішення в області хімії.

2. Здатність оцінювати ризики.

 

1.Мати уявлення про різноманітність токсикантів, основних процесах, які відбуваються з ними в організмі

2.Знати методи якісного і кількісного визначення токсичних речовин різного походження, основні механізми токсичності

3.Уміти складати схему дослідження на вміст токсичних речовин при використанні і комбінації різних аналітичних методів

лекції,  практики,  проблемні заняття,  дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти методикою виконання хімічного експерименту/мультимедійна аудиторія, хімічна лабораторія

немає

Хімія довкілля

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Воробйова І..Г.

1. Прагнення до збереження до навколишнього середовища.

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.

 

 

 

1. Знати хімічний склад об'єктів довкілля, класифікацію хімічних компонентів, джерела надходження, шляхи транспортування і перетворення.

2.Знати основи методів пробовідбору, консервування, пробопідготовки і аналізу зразків довкілля.

3.Проводити хімічний аналіз об'єктів довкілля сучасними інструментальними методами  

лекції,  лабораторні заняття,  проблемні заняття ,  дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти методикою проведення якісного та кількісного аналізу/мультимедійна аудиторія, хімічна лабораторія

немає

Корозія металів

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

 

Большаніна С. Б.

1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.

2. Здатність здійснювати кількісні вимірювання фізико-хімічних величин, описувати, аналізувати і критично оцінювати експериментальні дані.

 

1.Розуміти  механізм і закономірності корозійних процесів,  методи захисту від корозії.

2.Здійснювати оптимальний вибір конструкційних і захисних матеріалів при створенні устаткування, що експлуатується в агресивних середовищах

3.Передбачати заходи спрямовані на усунення або зменшення корозії.

 

лекції,  лабораторні заняття,  проблемні заняття, дискусії, групова робота

Бакалаврський

 

для всього контингенту здобувачів спеціальності 102 Хімія факультету ТеСЕТ

 

25

Володіти методикою виконання хімічного експерименту/мультимедійна аудиторія, хімічна лабораторія

немає

If use Theoretical and Applied Chemistry Department materials, the reference to the source is required.

All Rights Reserved.