RussianEnglish (UK)

Факультет ТеСЕТ

Дисципліна "КРИСТАЛОХІМІЯ І БУДОВА РЕЧОВИНИ"
Необхідні матеріали для самостійної роботи,
підготовки до занять та тестового контролю студентів

Лекції

Розділ I. Атомно-молекулярне вчення

1.1       Предмет і завдання курсу «Кристалохімія. Будова речовини»

1.2       Квантово-механічна модель будови атома.

1.3       Будова багатоелектронних атомів.

1.4       Атомні ядра.

1.5       Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва

Розділ ІI. Будова молекул та хімічний зв’язок

2.1       Основні характеристики хімічного зв’язку.

2.2       Метод валентних зв’язків.

2.3       Метод молекулярних орбіталей.

2.4       Міжмолекулярні взаємодії.

Розділ ІІI. Будова речовини в конденсованому стані

3.1       Основні поняття та визначення загальної кристалографії.

3.2       Елементи симетрії кристалічних структур.

3.3       Основні типи кристалічних структур.

3.4       Основні категорії кристалохімії.

3.5       Дефекти кристалічної структури.

3.6       Рідкий та аморфний стан речовини.

План ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Самостійна робота студентів 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни КРИСТАЛОХІМІЯ. БУДОВА РЕЧОВИНИ


Лабораторний журнал

Література
ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
1 Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Строение вещества. М.: Высш.шк., 1970 . – 312 с.
2 Шевченко Л. Л. Кристалохімія: Підручник.- К.: Вища шк. 1993. - 174с.
3 Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Наука, 1971. – 400 с.
 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
4 Кириченко, В. І. Загальна хімія: навч. посіб. /В. І. Кириченко. – К. : Вища шк., 2005. – 639 с. 
5 Шевченко Л.Л. Кристалохімія. – К.: Вища школа, 1993. — 174 с.   
6 Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс. Т.1. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 105 с.
 7 Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник / Н. С. Ахметов. – М. : Высшая шк., 1981. – 679 с.
8 Солодовников С. Ф. Основы кристаллохимии: Учебн. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск. 2012. 223 с.
9 Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул: Учеб.пособие. М.: Высш.шк., 1979. – 407 с.
10 Кристалографія, кристалохімія та мінералогія [Електронний ресурс] : / Л. О. Бірюкович. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с.


 

Факультет ЕЛіТ   

Дисципліна "ХІМІЯ"

Необхідні матеріали для самостійної роботи, підготовки до занять та тестового контролю студентів

http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:c63732c3bf9b7070c82625f128c7980998d6c700/latest//index.html

Дисципліна "ФІЗИЧНА ХІМІЯ"

Лекції з курсу Фізична хімія

  1. Лекція 1

  2. Лекція 2

  3. Лекція 3

Для студентов-иностранцев

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

Для студентів напряму підготовки 050503 машинобудування (ХМ)

Образцы решения заданий (рус.вар.)

Зразки розв'язання завдань (укр. вар.)

Физическая химия для студентов-заочников

Конспект лекций "Физическая химия"