{accordion}{accordion_tab title="Дисципліна "КРИСТАЛОХІМІЯ І БУДОВА РЕЧОВИНИ""}
Необхідні матеріали для самостійної роботи,
підготовки до занять та тестового контролю студентів

Лекції

Розділ I. Атомно-молекулярне вчення

1.1       Предмет і завдання курсу «Кристалохімія. Будова речовини»

1.2       Квантово-механічна модель будови атома.

1.3       Будова багатоелектронних атомів.

1.4       Атомні ядра.

1.5       Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва

Розділ ІI. Будова молекул та хімічний зв’язок

2.1       Основні характеристики хімічного зв’язку.

2.2       Метод валентних зв’язків.

2.3       Метод молекулярних орбіталей.

2.4       Міжмолекулярні взаємодії.

Розділ ІІI. Будова речовини в конденсованому стані

3.1       Основні поняття та визначення загальної кристалографії.

3.2       Елементи симетрії кристалічних структур.

3.3       Основні типи кристалічних структур.

3.4       Основні категорії кристалохімії.

3.5       Дефекти кристалічної структури.

3.6       Рідкий та аморфний стан речовини.

План ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Самостійна робота студентів 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни КРИСТАЛОХІМІЯ. БУДОВА РЕЧОВИНИ


Лабораторний журнал

ЛітератураОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА1 Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Строение вещества. М.: Высш.шк., 1970 . – 312 с.2 Шевченко Л. Л. Кристалохімія: Підручник.- К.: Вища шк. 1993. - 174с.3 Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Наука, 1971. – 400 с. ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА4 Кириченко, В. І. Загальна хімія: навч. посіб. /В. І. Кириченко. – К. : Вища шк., 2005. – 639 с. 5 Шевченко Л.Л. Кристалохімія. – К.: Вища школа, 1993. — 174 с.   6 Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс. Т.1. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 105 с. 7 Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник / Н. С. Ахметов. – М. : Высшая шк., 1981. – 679 с.8 Солодовников С. Ф. Основы кристаллохимии: Учебн. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск. 2012. 223 с.9 Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул: Учеб.пособие. М.: Высш.шк., 1979. – 407 с.10 Кристалографія, кристалохімія та мінералогія [Електронний ресурс] : / Л. О. Бірюкович. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с.

Матеріали у відкритому доступі з дисципліни "Аналітична та фізколоїдна хімія"

 1. 1 розділ http://elearning.sumdu.edu.ua/s/45-4zi, 2 розділ http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:f068458cf1 e4cbd997cd7e81a81dab7c8b907a45/20150220205019//index.html, 3 розділ http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/
 2. lectured:592c8d6e9bc639b29356f03e521c8be6e61e0564/20150220205131//index.htmlВоробьева И. Г., Большанина С. Б. Аналитическая химия: конспект лекций. - Сумы : СумГУ, 2013. - 152 с.
 3. Воробьева И. Г., Большанина С. Б., Миронович Л. М. Аналитическая химия. Ч.2 : конспект лекций /составители: И. Г. Воробьева, Л. М.Миронович, С. Б. Большанина. – Сумы : Сумский государственный университет, 2014. – 61 с.
 4. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навчально-методичний посібник Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. Зайцева К.: ВСВ «Медицина», 2017.– 280 с.
 5. Малишев В. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз . навч. посіб./ В.В. Малишев, А.І. Габ, Д.Б. Шахнін. – К.:Університет «Україна», 2018. – 212 с.
 6. Габ А.І. Аналітична хімія. Кількісний аналіз / А.І. Габ, Д.Б. Шахнін, В.В.Малишев. – К.:Університет «Україна», 2017. – 87 с.
 7. . Габ А.І. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навч. посіб. для студ. природничих та інженерних спеціальностей / А.І. Габ, Д.Б. Шахнін, В.В. Малишев. – К.:Університет «Україна», 2017. – 112 с
 8. Більченко М. Аналітична хімія. Задачі та вправи / М. Більченко, М. Пшеничний. – Суми: Університетська книга, 2015. – 205 с.
 9. Федущак Н.К. Аналітична хімія: підручник / Н.К. Федущак, Ю.І. Бідниченко, С.Ю. Крамаренко, В.О. Калібабчук [та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 640 с
 10. Шевряков М.В. Аналітична хімія: навчально-методичний посібник / М.В. Шевряков, М.В. Повстяний, Б.В. Яковенко, Т.А. Попович. – Херсон: Айлант, 2011. – 404 с
 11. Сегеда А.С. Аналітична хімія. Якісний і кількісний аналіз / А.С. Сегеда. – K.: ЦУЛ, 2003. – 311 с.
 12. Основы аналитической химии. Книга 1. Общие вопросы, Методы разделения. Книга 2. Методы химического анализа / под ред. Ю.А.Золотова – М.: Высшая школа, 2000.– 418 с
 13. Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии / Я.И. Коренман, Р.П. Лисицкая. – Воронеж, 2002. – 387 с.
 14. Аналітична хімія: Навч. посіб. для фармац. вузів та ф-тів ІІІ-ІV рівня акредитації / В.В. Болотов, О.М. Свєчнікова, С.В. Колісник, Т.В. Жукова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. -480 с.
 15. Аналитическая химия в схемах и таблицах: Справочник для студ. фармац. вузов / В.В. Болотов, Т.В. Жукова, Е.Е. Микитенкои др.; Под общ. ред. В.В. Болотова. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 172 с.
 16. Analytical chemistry / Dash, Dhruba Charan: Second Edition. – India: PHI Learning, 2017. - 628 p.

Лабораторний журнал з аналітичної хімії

https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMjg2MTM3NjYw

Методичні вказівки для організації самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань

 1. Марченко Л.І., Большаніна С.Б., Ліцман Ю.В., Лебедєв С.Ю. Самостійна робота студентів при вивченні хімії (Авторизований доступ): навч. посіб. / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна, Ю.В. Ліцман, С.Ю. Лебедєв. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Суми: СумДУ, 2013. — 569 с.
 2. http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:592c8d6e9bc639b29356f03e521c8be6e61e0564/20150220205131//index.html
 3. Методические указания к лабораторным работам по курсу "физколоидной химия" для студентов специальности 7.(8).070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения / Составители Л.Н. Миронович, И.Г. Воробьева, А.П. Манжос. - М.: Изд-во СумГУ, 2010. - Ч.1. - 55 с.

Список літератури, в.ч. перелік фахових періодичних видань, в електронному доступі

 1. https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMjg2MTM3NjYw
 2.  Большанина С.Б., Воробьева И.Г., Ляпощенко А.А., Сердюк В.А., Пилипенко А.С. Гальваническое цинкование. Технологическая схема улавливания оксида цинка из стоков промывных ванн / Науково-виробничий журнал "Хімічна промисловість України" № 2 (127), 2015.
 3. С.Б. Большаніна, І.Г. Воробйова, Л.І. Марченко, Д.В. Міляєва Гальванічне цинкування. Виділення оксидів цинку із стічних вод / Науково-виробничий журнал "Хімічна промисловість України" № 6 (125), 2014.

Питання тестового контролю Аналітична хімія

Варіанти ОДЗ з аналітичної хімії

   

Дисципліна "ХІМІЯ"

Необхідні матеріали для самостійної роботи, підготовки до занять та тестового контролю студентів

http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:c63732c3bf9b7070c82625f128c7980998d6c700/latest//index.html

Дисципліна "ФІЗИЧНА ХІМІЯ"

Лекції з курсу Фізична хімія

 1. Лекція 1
 2. Лекція 2
 3. Лекція 3

   

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 Для студентів напряму підготовки 050503 машинобудування (ХМ)

Образцы решения заданий (рус.вар.)

Зразки розв'язання завдань (укр. вар.)

Физическая химия для студентов-заочников

Конспект лекций "Физическая химия"

Medical chemistry 2019-2020 (foreign students)

 LECTURES

Lectures on medical chemistry/compiler T. V. Dychenko. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 66 p.

Lecture 1. Coordination Compounds

Lecture 2. Thermodynamics. Kinetics

Lecture 3.  Solutions. 

Lecture 4. Colligative properties of solutions

Lecture 5.  pH, Buffer, Solutions

Lecture 7 Oxidation Reduction

Lecture 8 Colloids

 

COORDINATION COMPOUNDS

SOLUTIONS. TYPES OF SOLUTIONS. SOLUBILITY.

SOLUTIONS. METHODS OF EXPRESSION

AQUEOUS SOLUTION OF ACIDS

CHEMICAL KINETICS

CHEMICAL THERMODYNAMICS

 

LABORATORY WORKS:

 Laboratory works on Medical chemistry1 semester

PRACTICAL CLASS:

Диченко Т. В., Ліцман Ю. В., Воробйова І. Г. Methodical instructions for independent student work on the topic “Acid-Base Equilibrium and Complex Formation in Biological Liquids” in Medicinal Chemistry / Authors: T. V. Dychenko,   Y. V. Litsman, I. G. Vorobiova. – Sumy: Sumy State University, 2014. – 88 p.

 Control test

Control test

 INDIVIDUAL HOMEWORK:

 Collection of individual exercises to the course «Medical chemistry» for students of specialty  1201 «Medicine»  full-time education

COLLIGATIVE PROPERTIES OF SOLUTIONS

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.