Ліцман Юлія Володимирівна

Викладач за працює за технологією Змішаного навчання з використанням методики Google Class, підготовка до занять та завдання самостійної роботи студента, ви отримуєте на авторизований аккаунт Google. Авторизація через особистий кабінет студента СумДУ.

Лекції з Неорганічної хімії

Лекція 1. Вступ. Закон еквівалентів (презентація)

Лекція 2. Будова атома. Періодичність змінювання властивостей хімічних елементів (презентація)

Лекція 3. Методи валентних звязків та молекулярних орбіталей (презентація) 

Лекція 4. Міжмолекулярні взаємодії. Будова твердого тіла (презентація) 

Лекція 5. Хімічний зв’язок (презентація) 

Лекція 6. Розчини електролітів (конспект) 

Лекція 7. Електросинтез неорганічних сполук (конспект) 

Лекція 8. Характеристика 17 та груп. Гідроген (конспект+ презентація)

Лекція 9. Галогени (конспект+відео)

Лекція 10. Сполуки галогенів (конспект) 

Лекція 11. Сполуки елементів 7 групи (конспект) 

Лекція 12. Сполуки елементів 7 групи (конспект+відео)

Лекція 13. Сульфур. Сірка. Сірководень. Сульфіди. (конспект) 

Лекція 14. Оксигеновмісні сполуки Сульфуру. (конспект) 

Лекція 15. Сполуки Селену, Телуру, Полонію. (конспект)

 

Лекція 16. Елементи 6 групи. (конспект)

Лекція 17. 15 та 5 групи. Азот. Сполуки Нітрогену. (конспект) 

Лекція 18. Сполуки Фосфору. (конспект)

Лекція 19. Підгрупа Арсену. (конспект) 

Лекція 20. Сполуки елементів 5 групи. (конспект)

Лекція 21. Характеристика сполук елементів 14 групи. (конспект) 

Лекція 22. Сполуки Силіцію, Стануму, Плюмбуму. (конспект) 

Лекція 23. Сполуки Титану, Цирконію, Гафнію. (конспект) 

Лекція 24. Сполуки Бору, Алюмінію. (конспект) 

Лекція 25. Сполуки Галію, Індію, Талію. (конспект) 

Лекція 26. Сполуки елементів 3 групи. (конспект) 

Лекція 27. Характеристика елементів 2 групи (конспект) 

Лекція 28. Характеристика елементів 12 групи. (конспект+відео)  

Лекція 29. Сполуки елементів 1 групи. (конспект+відео) 

Лекція 30. Сполуки елементів 11 групи. (конспект)

Лекція 15. Сполуки Феруму, кобальту, Ніколу. (конспект)

 Література до курсу

Посібники та підручники з дисципліни «Неорганічна хімія»

1. Степаненко О.М. та ін. Загальна та неорганічна хімія Т.1

2. Степаненко О.М. та ін. Загальна та неорганічна хімія Т.2

3. Загальна та неорганічна хімія : практикум / Слободяник М. С., Улько Н. В., Бойко К. М., Самойленко В. М. – К. : Либідь, 2014. – 336 с. 

4. Загальна хімія: Підручник/ Панасенко О. І., Голуб А. М., Андрійко О. О., Василега-Дерибас М. Д., Панасенко Т.В. та ін. – Запоріжжя 2016. - 462с. 

5. Хiмiя елементiв: авторський лекцiйний курс / М. М. Волобуєв, М. В. Ведь. – Харкiв : НТУ «ХПI», 2019. – 200 с. 

6. Хімія : навч. посіб. / П.О. Єгоров, В.Д. Мешко, О.Б. Нетяга та ін.; М-во Х46 освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 263 с. 

7. Динамічна Періодична система Менделєєва.

 Фахові видання

 1. Вісник харківського університету імені В.Н. Каразіна. Серія Хімія 
 2. Вісник Одеського національного університету. Хімія 
 3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія. 
 4. Inorganic Chemistry Research

Відео дослідів до лабораторних занять з дисципліни «Неорганічна хімія»

 1. Вплив концентрації однойменних йонів на ступінь дисоціації
 2. Зміщення рівноваги амфотерного електроліту
 3. Реакції йонного обміну
 4. Фото: забарвлення універсального індикатора в середовищах з різним значеням рН 
 5. Фото: необоротний гідроліз 
 6. Гідроліз. Визначення рН розчинів солей
 7. Необоротний гідроліз
 8. Вплив температури на перебіг гідролізу
 9. Окисно-відновні реакції
 10. Порівняння активності молекулярного та атомарного водню 
 11. Добування водню та його перевірка на чистоту
 12. Відновлення купрум(ІІ) оксиду
 13. Добування брому 1 
 14. Добування брому2 
 15. Добування брому 3
 16. Добування брому 4 
 17. Взаємодія брому з алюмінієм 
 1. Взаємодія йоду з алюмінієм
 2. Демонстрація бромної води 
 3. Порівняння окисної активності галогенів 
 4. Добування та властивості флуоридної кислоти
 5. Добування хлороводню, хлоридної кислоти, дослідження їх властивостей 
 6. Якісні реакції на галогенід-іони 
 7. Окисні властивості хлорної води та гіпохлориту 
 8. Якісні реакції на йон Mn2+ 
 9. Добування Mn(OH)2 
 10. Нестабільність сполук Mn2+ 
 11. Окисно-відновна двоїстість MnO
 12. Окисні властивості калій перманганату 
 13. Диспропорціонування манганату
 14. Гідроліз солей Mn2+ 
 15. Сполуки Ванадію в нижчих ступенях окиснення 
 16. Сполуки Ванадію 2+ 
 17. Відновлення ванадату 1
 18. Властивості галію
 1. Відносна хімічна активність цинку, кадмію, ртуті
 2. Взаємодія цинку з киснем 
 3. Добування купрум(ІІ) гідроксиду та дослідження його властивостей
 4. Взаємодія міді з кислотами
 5. Властивості купрум(ІІ) оксиду 
 6. Якісні реакції катіонів Ферум (2+. 3+) 
 7. Взаємодія заліза з кислотами
 8. Реакція заліза з концентрованою сульфатною кислотою
 9. Доведення наявності Fe3+ у продуктах окиснення заліза 
 10. Добування та властивості ферум(ІІ) гідроксиду
 11. Відновні властивості Fe2+
 12. Добування та властивості ферум(ІІІ) гідроксиду
 13. Окисні властивості Fe3+
 14. Гідроліз сполук Fe2+
 15. Гідроліз сполук Fe3+ 
 16. Взаємодія солей Феруму з сульфід-іоном
 17. Комплексні сполуки Феруму

Зразок ОДЗ

Зразок модульного контролю 1, 2, 3, 4

Зразок екзаменаційного білета

 

Тематичний план лекцій

 

ЛЕКЦІЇ

Матеріал для самостійного опрацювання теми Біогенні елементи

ЛЕКЦІЯ 1. Комплексні сполуки

ЛЕКЦІЯ 2. Теоретичні основи біоенергетики

ЛЕКЦІЯ 3. Кінетичні закономірності перебігу хімічних процесів

ЛЕКЦІЯ 4. Розчини. Розчини неелектролітів.

ЛЕКЦІЯ 5. Розчини електролітів

ЛЕКЦІЯ 6. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

ЛЕКЦІЯ 7. Основи фізико-хімії поверхневих явищ

ЛЕКЦІЇ 8-9. Поверхневі явища. Колоїдні розчини

Орієнтовні теми повідомлень під час лабораторно-практичних занять

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

Презентації лекцій з медичної хімії:

  

 

ЛЕКЦІЇ

ЛЕКЦІЯ 1 Класифікація і номенклатура органічних сполук.
Запитання до лекції 1

ЛЕКЦІЯ 2 Основи реакційної здатності органічних сполук
Запитання до лекції 2

ЛЕКЦІЯ 3 Гетерофункціональні сполуки
Запитання до лекції 3

ЛЕКЦІЯ 4 Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди.
Запитання до лекції 4

ЛЕКЦІЯ 5 Амінокислоти. Білки.
Запитання до лекції 5

ЛЕКЦІЯ 6 Вуглеводи
Запитання до лекції 6

ЛЕКЦІЯ 7 Гетероциклічні сполуки. Нуклеотиди
Запитання до лекції 7

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 1. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 1
  Класифікація і номенклатура органічних сполук
 2. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2
  Класифікація, номенклатура органічних сполук. Природа хімічного зв’язку та реакційна здатність вуглеводнів
 3. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 3
  Реакційна здатність спиртів, альдегідів, карбонових кислот
 4. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 4
  Гетерофункціональні сполуки (гідрокси-, фенолокислоти)
 5. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 5 Гетерофункціональні сполуки. Оксокислоти
 6. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 6 Ліпіди. ВЖК. Жири
 7. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 7 Складні ліпіди. Неомилювані ліпіди
 8. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 8 Контрольна робота
 9. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 9 Амінокислоти. Білки
 10. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 10 Моносахариди
 11. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 11 Дисахаридию Полісахариди.
Питання підготовки до контрольної роботи Біоорганічна хімія 2021 р
Зразок варіанту контрольної роботи Біоорганічна хімія 2021 р

 

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.