Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невідокремним складником загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій і новітніх матеріалів, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає різнобічних упливів інформації. Хімічні знання, здобуті учнями в основній школі, створюють підґрунтя реалістичного ставлення до навколишнього світу, в якому значне місце посідає взаємодія людини і речовини, сприяють розкриттю таємниць живого через пізнання процесів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні.

Програма "Прикладна хімія"розроблена відповідно до місії та стратегії університету і спрямована на опанування (досягнення) випускниками системи знань основних законів та теорій хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів; набуття відповідних для розв’язання складних задач і проблем хімії та хімічного матеріалознавства (передбачення властивостей речовин, проведення  хімічного експерименту та трактування його результатів, підготовка навчальних матеріалів та проведення занять з хімії у середніх навчальних закладах) компетентностей та їх застосування у різних сферах науки та практичної діяльності.

На завершення навчання хімії у вищій школі здобувач має засвоїти провідні ідеї хімічної науки, ціннісні установки і мати досвід їх застосування у власній діяльності, що в сукупності забезпечує підготовку рівня Бакалавр і створює підґрунтя для подальшого вивчення хімії, соціалізації і творчої самореалізації особистості.

Зміст ОП "Прикладна хімія" зберігає перевірене часом базове ядро, необхідне для освіченості й розвитку здобувача; розкриває загальнокультурний, гуманістичний характер природничо-наукових знань; ґрунтується на провідних світоглядних ідеях природознавства, як от:

  • пізнаваність матеріального світу;
  • дискретність матерії;
  • ієрархія рівнів структурної організації матерії;
  • матеріальна єдність світу;
  • причинно-наслідкові зв'язки у природі;
  • значення природничих наук для розв'язування проблем сталого розвитку людства.

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.