ДОДАТОК 1

Дисципліни гуманітарного спрямування

  

Кафедра, що пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Загальна компетентність, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи викладання, що пропонуються (лекції, практики, командна робота, проєктна робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропонується дисципліна

Перелік галузей знань / спеціальність, для яких пропонується дисципліна

Кількість здобувачів, які можуть за-писатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до здобувачів, які хочуть обрати дисципліну / до аудиторії

Обмеження щодо семестру вивчення

Лекції

Семінарські та практичні заняття, лабораторні роботи

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Формування творчого мислення фахівця

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Сапожніков С.В.

Сапожніков С.В.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Знаходити найпростіші і найефективніші рішення при розв’язанні творчих задач. Працювати в колективі, створеному із різних спеціалістів (інженери рі-них профілів, економісти, управлінці, маркетологи, юристи, дизайнери тощо) для вирішення конкретної задачі.

Лекції, практика, командна робота, індивідуальні проблемні завдання

Для всього контингенту

Для всього контингенту

175

Базове (шкільне) знання предметів

Мультимедійна аудиторія

Без обмежень

Розуміння людини у православній культурі й цивілізації

Кафедра прикладноїгідроаеромеханіки

Ратушний О.В.

Ратушний О.В.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Розумітися в основах православного світосприйняття і світобачення як підґрунтя для подолання сучасних кризових явищ людства;

Розумітися на православному сприйнятті людини, її місяця і ролі у Всесвіті;

Застосовувати традиційне православне світобачення до аналізу світових просесів;

Розрізняти гуманістичні  та антигуманістичні тенденції  у сучасному суспільстві.

Лекції, практичні заняття.

Для всього контингенту

Для всього контингенту

90

Базове (шкільне) знання загально-освітніх предметів

Мультиме-дійна аудиторія

Без обме-жень

Людина як гармонійна система

Кафедра прикладноїгідроаеромеханіки

Ратушний О.В.

Ратушний О.В.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Уявляти категорії «гармонії» та «системи» як базових понять у бутті і розвитку людства і світу;

Розумітися на закономірностях гармонійного розвитку систем і людини як системи у сучасному світі;

Виявляти загальнолюдську основу прогресивної діяльності людини; Вибудовувати вертикаль «мета-цінність-благо» для себе у суспільстві ХХІ сторіччя;

Розумітися на сучасних тенденціях розвитку та викликах, що стоять перед людством.

Лекції, практичні заняття.

Для всього контингенту

Для всього контингенту

90

Базове (шкільне) знання загально-освітніх предметів

Мульти-медійна аудиторія

Без обме-жень

                       

 

 

ДОДАТОК 2

Дисципліни медикоспортивного профілю

 

Кафедра, що пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Загальна компетентність, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи викладання, що пропонуються (лекції, практики, командна робота, проєктна робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропонується дисципліна

Перелік галузей знань / спеціальність, для яких пропонується дисципліна

Кількість здобувачів, які можуть записатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до здобувачів, які хочуть обрати дисципліну / до аудиторії

Обмеження щодо семестру вивчення

Лекції

Семінарські та практичні заняття, лабораторні роботи

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ МЕДИКО-СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

Основи спортивного бриджу

Кафедрa процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

-

Михайловський Я.Е.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Розумітися на правилах сучасного спортивного бриджу;

Дотримуватися етичних норм поведінки учасника змагань зі спортивного бриджу;

Проводити бриджеву торгівлю в умовах неповної інформації та розігрувати встановлений контракт, аналізуючи отриману інформацію і приймаючи рішення на основі логічних умовиводів;

Досягати позитивного результату за ігровим столом, взаємодіючи з партнерами з різних країн і різних професійних нахилів

Практичні заняття, командна робота

Для всього контингенту

Для всіх спеціальностей

2 групи по 28 студентів (усього 56 студентів)

Відсутність упереджень проти карткових ігор

Без обмежень

                       

 

ДОДАТОК 3

Дисципліни інженерно-природничого профілю

 

Кафедра, що пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Загальна компетентність, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи викладання, що пропонуються (лекції, практики, командна робота, проєктна робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропонується дисципліна

Перелік галузей знань / спеціальність, для яких пропонується дисципліна

Кількість здобувачів, які можуть записатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до здобувачів, які хочуть обрати дисципліну / до аудиторії

Обмеження щодо семестру вивчення

Лекції

Семінарські та практичні заняття, лабораторні роботи

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІНЖЕНЕРНО-ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ

Дизайн нових матеріалів

Кафедра прикладного матеріалознавства і ТКМ

Гапонова О.П.

Дегула А.І.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Розуміння характерних ознак еволюційних та інноваційних процесів розвитку матеріалів;

Здатність обирати основні методи забез-печення якості мате-ріалів;

Розуміння ролі технологій у забезпеченні якості та конкурентоспроможно-сті продукції.

Здатність обирати ефективні матеріали для виробів народного господарства;

Вміння раціонально використовувати ресурси і резерви.

Лекції, практичні заняття, проектна робота.

Для всього контингенту

Для студентів факультетів

ТеСЕТ, ЕЛІТ

60

Базове (шкільне) знання загально-освітніх предметів

Мультиме-дійна аудиторія

Без обме-жень

Сучасні матеріали та технології, які змінюють світ. Винаходи людства

Кафедра прикладного матеріалознавства і ТКМ

Харченко Н.А.,

Гапонова О.П.,

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку матеріалів;

Розуміння впливу технологічних параметрів на якість продукції;

Вміння обгрунтовано обирати матеріали;

Здатність виявляти закономірності взаємозвязку технології отримання та властивостей матеріалів;

Розуміння потреб суспільства у вдосконеленні та розробці нових матеріалів;

Вміння проводити дослідження матеріалів на сучасному обладнанні.

Лекції, практичні заняття, командна робота.

Для всього контингенту

Для студентів факультетів

ТеСЕТ, ЕЛІТ

та Інститутів «УАБС» і ФЕМ

90

Базове (шкільне) знання загально-освітніх предметів

Мульти-медійна аудиторія

Без обме-жень

Ресурсозберігаючі технології сучасних матеріалів та покриттів

Кафедра прикладного матеріалознавства і ТКМ

Дегула А.І.,

Гапонова О.П.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність раціонально обирати матеріали та покриття для забезпечення надійності і довговічності виробів;

Розуміння сучасних наукових напрямів у галузі розробки захисних покриттів;

Вміння обгрунтовано обирати тип покриття для забезпечення найкращих експлуатаційних властивостей виробів;

Здатність моделювати властивості матеріалу при роботі в екстремальних умовах;

Розуміння проблематики ресурсозберігаючих технологій та раціонального використання ресурсів.

Лекції, практичні заняття, проектна робота.

Для всього контингенту

Для студентів факультетів

ТеСЕТ, ЕЛІТ

60

Базове (шкільне) знання загально-освітніх предметів

Мульти-медійна аудиторія

Без обме-жень

Холод і тепло у житті людини

Кафедра технічної теплофізики

Козін В. М.

Козін В. М.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Визначати потенційні можливості регіону щодо джерел енергії, виконувати порівняльний аналіз ефективності різних видів теплоенергетичних об’єктів;

Виконувати теплові розрахунки електротеплогенеруючих об’єктів;

Визначати втрати енергії будівлею та застосовувати методи для їх зменшення; створювати енергетичний паспорт будівлі;

Раціонально вибирати робочі речовини енергетичних установок з метою отримання найвищої енергетичної ефективності та екологічної безпеки;

Визначати основні економічні показники енергетичного обладнання та виконувати техніко-еномічний аналіз заходів з енергозбереження

Лекції;

практики;

семінари

Для всього контингенту

Для всього контингенту

60

Базове (шкільне) знання загальноосвітніх предметів,

застосовування обчислювальних навичок у практичних ситуаціях,

логічне міркування, обґрунтовування своїх дій та виконання дій за алгоритмом

Без обмежень

Речовини у житті сучасної людини

Кафедра теоретичної та прикладної хімії

Большаніна С. Б.

Большаніна С. Б.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

Знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел про речовини в організмі людини та у складі продуктів харчування, одягу, лікарських засобів, косметичних засобів.

Застосовувати знання про речовини для вибору продуктів харчування, одягу, засобів побутової хімії, косметичних засобів.

 Оцінювати вплив на організм людини певних речовин у складі продуктів харчування, засобів побутової хімії, косметичних засобів.

Лекції, практичні заняття; групова робота; вирішення проблемних ситуацій, ділові ігри.

Бакалаврський

 

Для всього контингенту

60

Студенти, які хочуть обрати дисципліну, повинні володіти знаннями та навичками з хімії на рівні програми стандарту середньої загальноосвітньої школи/ Хімічна лабораторія,мультимедійна аудиторія

Весняний семестр

Енергозбереження

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Сотник М.І.

Хованський С.О.

Прагнення до збереження навколишнього середовища

Визначати кількісні характеристики енергії і потужності енергетичних втрат і резервів енергозбереження в різних фізичних і технологічних процесах;

Користуватися приладами для обліку і контролю витрат енергетичних ресурсів;

Проводити енергетичні обстеження на комунально-побутовому рівні, розробляти пропозиції і плани заходів щодо зменшення енергетичних втрат;

Розраховувати і вибирати оптимальні варіанти поєднання видів будівельних матеріалів і товщини стін будівельних конструкцій з метою мінімізації теплових втрат і засобів на опалювання;

Розробляти економічні схеми опалювання і освітлення в робітничих і побутових приміщеннях.

Лекції, практики, командна робота, індивідуальні проблемні завдання

Для всього контингенту.

Для всього контингенту, крім спеціальності

144 «Теплоенергетика»

60

(2 групи)

Базове (шкільне) знання предметів

Необхідна Мультимедійна лекційна аудиторія

Без обмежень

Інженерна психологія

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

КушніровП.В.

КушніровП.В.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Виявляти причини помилок при керуванні технікою.

Оцінювати психологічні та психофізіологічні можливості людини, зокрема, в системі «людина-машина».

Пред'являти інженерно-психологічні та ергономічні вимоги до техніки.

Лекції та практичні роботи

Для всього контингенту.

Для студентів факультетів ТеСЕТ та ЕлІТ

60

Базове (шкільне) знання предметів.

Необхідна мультимедійна лекційна аудиторія

Без обмежень

Системотехніка для всіх

Кафедра загальної механіки та динаміки машин та

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

Жигилій Д.О.

НекрасовС.С.

Жигилій Д.О.

НекрасовС.С.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Реалізувати повний цикл розробки технічних систем при взаємодії фахівців різних галузей. Усуванти різного роду системні протиріччя.

Формалізувати завдання та шляхи вирішення на основі аналізу та синтезу наявних проблем і розробки ідеальної розрахункової моделі піддослідного об’єкта. Приймати раціональні рішення при розробці технічних систем.

Лекції та практичні роботи

Для всього контингенту студентів

Для студентів факультетів ТеСЕТ та ЕлІТ

60

Базові знання з математики

Необхідна мультимедійна лекційна аудиторія

Без обмежень

Екологія людини

Кафедра екології та природозахисних технологій

Трунова І.О., Яхненко О.М.

Трунова І.О., Яхненко О.М.

Прагнення до збереження навколишнього середовища

Знати антропогенні фактори зниження екологічної безпеки людини;

Розуміти сучасні глобальні та регіональні еколого-демографічні проблеми;

Оцінювати показники комфортності, дискомфортності та екстремальності умов життя людини.

Лекції, практико орієнтоване навчання, командна робота, проектна робота

Без обмежень

Для всього контингенту

60

Без обмежень/

Мультимедійна аудиторія

Без обмежень

Ландшафтний дизайн

Кафедра екології та природозахисних технологій

Гурець Л.Л.,
Корнус А.О.

Гурець Л.Л.,
Корнус А.О.

Здатність розробляти проекти та управляти ними

Розуміти екологічні та естетичні функції зелених насаджень

Проводити проектування об’єктів ландшафтного дизайну

Проводити підбір рослин та штучних матеріалів

Лекції, практико орієнтоване навчання, командна робота, проектна робота

Без обмежень

Для всього контингенту

60

Без обмежень/

Мультимедійна аудиторія

Без обмежень

Екологічний туризм

Кафедра екології та природозахисних технологій

Трунова І.О.

Трунова І.О.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Раціонально вирішувати проблему впливу зеленого туризму на навколишнє середовище.

Використовувати даний напрям туризму для добробуту природно територіальних комплексів та туриста.

Розробляти екотур в рамках природоохранних територій

Інтерактивні лекції , практико-орієнтоване навчання, командна робота

Без обмежень

Для всього контингенту

60

Без обмежень / Мультимедійна аудиторія

Без обмежень

Ландшафтна екологія

Кафедра екології та природозахисних технологій

Корнус А.О.

Корнус А.О.

Прагнення до збереження навколишнього середовища

Виконувати аналіз закономірностей структури, функціонування, динаміки і розвитку ландшафтів.

Виконувати аналіз елементів морфологічної структури ландшафту (фація, урочище, місцевість)         .

Вміти визначати рівні антропогенного впливу на ландшафт та його реакцію.

Виконувати аналіз стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень.

інтерактивні лекції , лекції-дискусії, кейс-метод

бакалаврський

Для всього контингенту

60

Без обмежень

Без обмежень

Вступ до кліматичної політики ЄС

Кафедра екології та природозахисних технологій

Васькіна І.В.

Васькіна І.В.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Знати причини кліматичних та наслідки змін; розуміти європейську та міжнародну кліматичну політику; протидіяти змінам клімату у повсякденному житті та професійній діяльності

Лекції, дискусії, практико-орієнтоване навчання

Без обмежень

Весь контингент факультету ТеСЕТ

60

Мультимедійна аудиторія

Без обмежень

                       

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.