Наукова діяльність кафедри ТПХ включає наступні напрямки:

 

Держбюджетна НДР

Керівник к.х.н., Яновська Г.О.

Тема: Процес формування нових екологічно безпечних добрив пролонгованої дії на основі сировини фосфоритових родовищ

Державний реєстраційний номер: 0120U102003

Джерела фінансування: кошти держбюджету

Мета роботи: Встановлення впливу гідро- та термодинамічних показників на реалізацію процесу гранулювання в окатувальних апаратах на якість капсульованих добрив керованої та прологнованої дії формування науково-обґрунтованих рекомендацій до методики розрахунку.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування

Галузь застосування: виробництво та застосування мінеральних добрив.

 

 

Перелік науково-дослідних тем, що виконуються на кафедрі:

Тема НДР та її керівник

0116U005240

Сорбційні процеси за участю природних та синтетичних мінералів

Большаніна С.Б.

(Воробйова І.Г., Манжос О.П.)

0118U003038

Вплив фізико-хімічних параметрів на формування кальцій-фосфатних фаз у водних розчинах

Яновська Г.О.

0115U005616

Особливості методики навчання хімії іноземних студентів

Диченко Т.В

0115U004847

Організація самостійної роботи студентів при вивченні хімічних дисциплін

Ліцман Ю. В.

0116U002619

Отримання та оптимізація властивостей плівок напівпровідників (ZnO, Cu2ZnSn(S,Se)4 і металів (Ag, Cu), надрукованих на 3D-принтері, для пристроїв електроніки

 Курбатов Д.І.
(Пшеничний Р.М.)

0119U100398

СИНТЕЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ n-ZnO/p-Cu2 ZnSn(S,Se)4 , ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДРУКУ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЧОРНИЛ

Опанасюк С.А.

 (Пшеничний Р.М.)

 

Господарчо-договірна тематика на замовлення підприємств та приватних осіб:

  • № д/р 0110U001765 «Исследование кинетики гидролиза сахарозы при наличии неорганических кислот» (руководитель работы - к.х.н., доцент Лебедев С.Ю.)
  • № д/р 0110U001400 «Гетероциклизации 1,2,4-триазина и синтез производных на их основе» (руководитель рооты - д.х.н., профессор Миронович Л.М.)
  • № д/р 0110U001766 «Разработка электронных пособий для преподавания химических дисциплин в условиях коедитно-модульной системы» (руководитель работы - к.пед.н., доцент Лицман Ю.В.)
  • № д/р 0110U001767 «Измерение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) природных жидких сред» (руководитель работы - к.х.н., доцент Манжос А.П.)
  • № д/р 74.02.02.10 «Исследование свойств металлизированных поверхностей» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.)
  • № д/р 74.02.01.09 «Исследование микроструктуры поверхности железнодорожных цистерн, которые прокородировали действием серной кислоты производства ПО «Нафтан» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.)
  • № д/р № 0110U001768 «Адсорбция ионов из водных растворов с помощью глинистых сорбентов» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.).
  • № д/р 40.112.11 «Совершенствование технологии гальванических покрытий» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.).
  • № д/р 51.21-01.14.СП «Вивчення корозійних процесів металевих конструкцій та труб, при експлуатації їх в умовах виробництва» (керівник доц. Большаніна C.Б.)
  • № д/р 40.112.10/д4/п1 «Удосконалення технології гальванічних покриттів» (кер. к.т.н. – Большаніна С. Б.)

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.