Бібліотека СумДУ містить велику колекцію навчально-методичної літератури.

 

Підручники та навчальні посібники

1. Миронович Л.М., Мардашко А.А. Медицинская химия: Учебное пособие. - Киев: Каравелла, 2007. - 168 с.

2. Миронович Л.М. Медицинская химия: Учебное пособие. - Киев: Каравелла, 2008. - 159 с. - Рос. языке.

3. Миронович Л.М. Биоорганическая химия: Сокращенный курс: Учебное пособие. - Киев: Каравелла, 2008. - 184 с.

4. Мардашко О.А., Миронович Л.М., Стапанова Г.Ф. Биологическая и биоорганическая химия: Учебное пособие. - Киев: Каравелла, 2008. - 244 с. - Рос. языке.

5. Mironovych LM, Mardashko AA, Stepanov GF, Storchilo OV Biological, and Bioorganic chemistry: teaching textbook. - Kyiv: Caravela, 2010. - 240 p.

6. Физическая химия: Конспект лекций / Составитель С.Ю.Лебедев. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. - 37 с.

7. Свойства s-металлов и их соединений: Конспект лекций / Составители Л. Марченко, И. Воробьева. - М.: Изд-во СумГУ, 2009 - 61 с.

8. Коллоидная химия: Конспект лекций / Составители Л.Н. Миринович, И.Г. Воробьева. - М.: Изд-во СумГУ, 2009 - 70 с.

9. Общая химическая технология: Конспект лекций / Составители И.Г. Воробьева, Л.М. Миронович. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. - Ч.6. - 60 с.

10. Самостоятельная работа студентов при изучении химии: учебное пособие / Ю.В. Лицман, Л.И. Марченко, С.Ю. Лебедев. - М.: Сумской государственный университет, 2011. - 349 с.

11. Лебедев С.Ю. Физическая химия (учебное пособие) // М.: СумГУ, 2012. - 240с. (Гриф «Рекомендовано МОН Украины». Письмо № 1/11-187 2 от 13.02.2012 р.)

12. Дыченко Т.В., Марченко Л.И., Большанина С.Б. Химия (учебное пособие в двух частях) /  С.: СумГУ, 2012. - 258 с. (Гриф «Рекомендовано МОН Украины». Письмо № 1/11-11627 от 16.07.2012 р.)

13. Диченко Т.В. Хімічні терміни, поняття, закони. Химические термины, понятия, законы. Chemical terms, notions, laws (ГРИФ МОН): навчальний посібник / Т.В. Диченко. - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 247 с.

14. Миронович Л.М., Манжос О.П. Біоорганічна хімія (тестові завдання): навч.посіб. (ГРИФ МОН) / Л.М. Миронович, О.П. Манжос - Суми: Сумський державний університет, 2015. – 203 с.

15. Хімія [Текст]: навч. посіб. / Т.В. Диченко, Л.М. Пономарьова, С.Б. Большаніна, Р.М. Пшеничний; за заг. ред. Т.В. Диченко. — Суми: СумДУ, 2021. — 177 с.

16. Medical chemistry [Text]: study guide / T.V. Dychenko, G.O. Yanovska. — Sumy: Sumy State University. — 172 p.

17.  Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців: навч.-метод. посіб. /Н.Б. Булгакова,  Т.І Довгодько, Т.В. Диченко, Н.Н. Чайченко.  — Суми: СумДУ, 2017. — 286 с.

Методична література

 

 

Методична література 2022

1. 5298 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Основи електрохімії" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 102 "Хімія" всіх форм навчання / С. Б. Большаніна, Р. М. Пшеничний. — Суми : СумДУ, 2022. — 47 с.

2. 5284 Методичні вказівки з підготовки та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] : для студ. спец. 102 "Хімія" всіх форм навчання / Р. М. Пшеничний, С. Б. Большаніна, Л. М. Пономарьова. — Суми : СумДУ, 2022. — 35 с.

Методична література 2019

1. Дыченко, Т. В. 4388 Методические указания к практическим занятиям по курсам "Химия" и "Медицинская химия" по теме "Химические термины, понятия, законы". Kimia Terimlerinin Kavaramlari ve Kurallari [Текст] : для слушателей подготовительного отделения ДМО и студ. спец.: 221 "Стоматология", 222 "Медицина" дневной формы обучения / Т. В. Дыченко ; перевод с турец. Мустафа Капшигай, Зейны Капшигай. – Електронне видання каф. Теоретичної та прикладної хімії. – Суми : СумДУ, 2018. – 37 с.

2. Конспект лекцій з дисципліни Аналітична хімія. Корозія та захист від неї / укладачі: І. Г. Воробйова, О. П. Манжос – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 43 с.

3. Конспект лекцій з дисципліни «Медична хімія» / укладачі: І. Г. Воробйова, О. П. Манжос – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 96 с.

 

Методична література 2018

1. Yu. V. Litsman, T. V. Dychenko, I. H. Vorobiova, G. O. Yanovska. Collection of individual exercises to the course «Medical chemistry» – Sumy: Sumy State University, 2018. – 27 p.

2. Лебедєв, С. Ю. 4387 Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх завдань із курсу "Медична хімія" [Текст] : для студ. 1-го курсу спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / С. Ю. Лебедєв, Ю. В. Ліцман. – Електронне видання каф. Загальної хімії. – Суми : СумДУ, 2018. – 25 с.

 

Методична література 2017

1. Воробьева И.Г., Миронович Л.М. Общая химическая технология: конспект лекций - Сумы: Сумский государственный университет, 2017. - 283 с.

2. Манжос А.П., Лицман Ю.В., Дыченко Т.В., Воробьева И.Г. Сборник задач по курсу "Медицинская химия" - Сумы: Сумский государственный университет, 2017. - 30 с.

3. Большаніна С.Б., Лебедєв С.Ю., Яновська Г.О. Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни "Хімія" - Суми: Сумський державний університет, 2017. - 173 с.

4. Ліцман Ю. В. Методичні вказівки з дисципліни "Медична хімія" (в схемах і таблицях) - Суми: Сумський державний університет, 2017. - 67 с.

 

Методична література 2015

1. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Загальна та органічна хімія: конспект лекцій – Суми: Сумський державний університет, 2015. – Ч.2. – 105 с.

2. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Збірник прикладів розв’язування типових задач із дисципліни «Загальна та органічна хімія» – Суми: Сумський державний університет, 2015. Ч.2 – 26 с.

3. Русско-турецкий словарь химических терминов / составитель: Т.В. Дыченко. – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 38 с.

4. Диченко Т.В. Хімічні терміни, поняття, закони. Химические термины, понятия, законы. Chemical terms, notions, laws (ГРИФ МОН): навчальний посібник / Т.В. Диченко. - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 247 с.

5. Ліцман Ю.В., Манжос О.П. Методичні вказівки з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (в таблицях і схемах). – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 112 с.

6. Лицман Ю.В., Дыченко Т.В., Воробьева И.Г., Манжос А.П. Сборник индивидуальных заданий по курсу «Медицинская химия» – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 31 с.

7. Диченко Т.В., Соколова Т.В. Методичні вказівки із дисципліни "Хімія" (у схемах і таблицях) для слухачів підготовчого відділення денної форми навчання - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 84 с.

8. Диченко Т.В., Марченко Л.І. Тестові завдання з хімії для іноземних слухачів – Суми: Сумський державний університет, 2015. - Ч.1 - 84 с.

9. Диченко Т.В., Марченко Л.І. Тестові завдання з хімії для іноземних слухачів – Суми: Сумський державний університет, 2015. - Ч.2 - 59 с.

 

Методична література 2014

1. Воробьева И.Г., Большанина С.Б., Миронович Л.М. Аналитическая химия. Ч.2 : конспект лекций / составители: И.Г. Воробьева, Л.М. Миронович, С.Б. Большанина. – Сумы: Сумский государственный университет, 2014. – 61 с.

2. Диченко Т.В., Ліцман Ю.В., Воробйова І.Г. Methodical instructions for independent student work on the topic "Acid-Base Equilibrium and Complex Formation in Biological Liquids" in Medicinal Chemistry / Authors: T.V. Dychenko,  Y.V. Litsman, I.G. Vorobiova. – Sumy: Sumy State University, 2014. – 88 p.

 

Методична література 2013

1. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Загальна та органічна хімія (Авторизований доступ) [Текст]: конспект лекцій. Ч.1 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Суми: СумДУ, 2013. — 134 с.

2. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Збірник тестових завдань із дисципліни "Загальна та органічна хімія" (Авторизований доступ) [Текст]. Ч.1 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Суми: СумДУ, 2013. — 68 с.

3. Лебедев С.Ю. Физическая химия (Авторизований доступ) [Текст]: учеб. пос. / С.Ю. Лебедев. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Сумы: СумГУ, 2012. — 236 с.

4. Воробьева И.Г., Большанина С.Б. Аналитическая химия: конспект лекций. - Сумы: СумГУ, 2013. - 152 с.

5. Манжос О.П., Ліцман Ю.В. Збірник індивідуальних завдань з медичної хімії. - Суми: СумДУ, 2013. - 66с.

6.  Марченко Л.І., Большаніна С.Б., Ліцман Ю.В., Лебедєв С.Ю. Самостійна робота студентів при вивченні хімії (Авторизований доступ): навч. посіб. / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна, Ю.В. Ліцман, С.Ю. Лебедєв. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Суми: СумДУ, 2013. — 569 с.

7. Диченко Т.В. Хімічні терміни, поняття та закони. Химические термины, понятия и законы. Chemical terms, notions and laws: навчальний посібник / Т.В. Диченко. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 245 с.

 

Методична література 2012

1. Русско-англо-турецкий словарь по химии / составители: Т.В.Дыченко, Онгюн Мехмет, Сайлыр Юнус – Сумы: Сумский государственный университет, 2012. - 30 с.

2. Корозія металів та захист від неї: конспект лекцій / укладач: С.Б. Большаніна.- Суми: Сумський державний університет, 2012.- 53 с.

 

Методична література 2011

1. Сборник индивидуальных задач по биоорганической химии / составители: Л.Н. Миронович, А.П. Манжос, И.Г. Воробьева. - М.: Сумской государственный университет, 2011. - 38 с.

2. Тестовые задания по теме «Реакционная способность органических соединений» / составители: Л.Н. Миронович, А.П. Манжос, И.Г. Воробьева. - М.: Сумской государственный университет, 2011. - 29 с.

 

Методична література 2010

1. Методические указания к лабораторным работам по курсу "физколоидной химия" для студентов специальности 7.(8).070801 "Экология и охрана окружающей среды" дневной формы обучения / Составители Л.Н. Миронович, И.Г. Воробьева, А.П. Манжос. - М.: Изд-во СумГУ, 2010. - Ч.1. - 55 с.

2. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Химия" на тему "Строение атома. Периодический закон и периодическая система элементов" для слушателей подготовительного отделения Центра международного образования / Составители Т.В. Диченко, О.М. Кириченко. М.: Изд-во СумГУ, 2010. - 55 с.

3. Русско-украино-англо-франко-арабский словарь по химии / Составители Т.В. Дыченко, Л.И. Марченко. - Сумы: Сумский государственный университет, 2010. - 36 с.

 

Методична література 2009

 

1. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Химия». Разделы «Закономерности протекания химических реакций», «Растворы. Окислительно-восстановительные процессы »/ Составитель Ю.В. Лицман. - М.: Изд-во СумГУ, 2009. - 47 с.

2. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Общая и органическая химия» / Составители: И.Г. Воробьева, Н.Е. Мельниченко. - М.: Изд-во СумГУ, 2009. - 33 с.

3. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Химия» на тему «Строение атома. Периодический закон и периодическая система элементов »для слушателей подготовительного отделения центра перед международной образования / Составители Т.В. Диченко. - М.: Изд-во СумГУ, 2009. - 32 с.

4. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Химия». Разделы «Основные понятия и стехиометрические законы химии», «Основы теории строения вещества», «Растворы. Окислительно-восстановительные процессы »/ Составитель Ю.В. Лицман. - М.: Изд-во СумГУ, 2009. - 68 с.

5. Методические указания к практическим и лабораторным занятиям по курсу «Медицинская химия». Раздел «Равновесие в биологических системах на границе раздела фаз» / Составители: О.П. Манжос, Л.И. Марченко, Т.В. Диченко, Л.М. Миронович. - М.: Изд-во СумГУ, 2009. - 62 с.

6. Методические указания по курсу «Химия» на тему «Закономерности химических реакций» для студентов подготовительного отделения по работе с иностранными гражданами / Составители Т.В. Диченко, С.Ю. Лебедев. - М.: Изд-во СумГУ, 2009. - 32 с.

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.