МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-навчальний центр «All’Хімія»

 

1 Загальні положення

1.1 Науково-навчальний центр «All’Хімія» (далі ННЦ «All’Хімія») є структурним підрозділом СумДУ у складі кафедри загальної хімії.

Повна назва ННЦ «All’Хімія» українською мовою: Науково-навчальний центр «All’Хімія».

Повна назва ННЦ «All’Хімія» російською мовою: Научно-учебный центр «All’Химия».

Повна назва ННЦ «All’Хімія» англійською мовою: Scientific and Еducational Сenter «All’Chemistry».

ННЦ «All’Хімія» не є юридичною особою.

ННЦ «All’Хімія» може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним найменуванням.

1.2 Головною метою ННЦ «All’Хімія» є:

 • виконання науково-дослідницьких робіт хімічного та хіміко-технологічного напрямку на замовлення приватних та юридичних осіб, організацій та підприємств різної форми власності;
 • підвищення рівня хімічної підготовки і методичної грамотності серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів коледжів та вищих навчальних закладів області;
 • додаткове позапрограмне поглиблення, систематизація та узагальнення знань з хімії серед молоді, що навчається.

1.3 У своїй діяльності ННЦ «All’Хімія» керується чинним законодавством України, загальнодержавною та внутрішньо-університетською нормативною базою, даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.

2 Основні завдання та функції ННЦ «All’Хімія»

2.1 Основним завданням ННЦ «All’Хімія» є здійснення навчально-методичних послуг з дисциплін хімічного спрямування та наукових досліджень, пов’язаних з вивченням особливостей складу, властивостей речовин та хімічних процесів.

2.2 Відповідно до основних завдань функції ННЦ «All’Хімія» є такими:

Консультаційна: надання кваліфікованої допомоги з хімічних дисциплін учням, студентам коледжів і вищих навчальних закладів області понад передбаченим програмою навчальним обсягом для:

 • поглиблення знань з теоретичного матеріалу;
 • набуття навичок розв’язування задач підвищеного рівня складності;
 • роботи з нестандартними тестовими завданнями
 • проведення додаткових лабораторних експериментів (у тому числі демонстраційних і віртуальних), спрямованих на встановлення наочного зв’язку між хімічними законами та промисловими, технологічними і екологічними процесами.

Методична:

 • допомога вчителям шкіл і гімназій, викладачам коледжів і вищих навчальних закладів у складанні повного комплекту НМК з хімічних дисциплін, у тому числі: Робочої програми з дисципліни; розгорнутого і скороченого конспектів лекцій; варіантів тестових завдань; набору практичних задач; завдань для самоперевірки і контролю знань; електронних тренажерів для відпрацювання алгоритму при розв’язанні задач; віртуальних лабораторних робіт;
 • організація стажування, відкритих лекцій, тренінгів та інших занять для осіб, що підвищують свою кваліфікацію.

Науково-дослідницька:

 • виконання фізико-хімічних та аналітичних досліджень, спрямованих на встановлення складу та властивостей речовин на замовлення приватних осіб, організацій, підприємств різної форми власності;
 • організація наукових семінарів з тематики, що реалізується на кафедрі загальної хімії;
 • публікація та патентування результатів роботи та їх впровадження у виробництво.

3 Управління та кадрове забезпечення

3.1 Керівництво та координація діяльності ННЦ «All’Хімія» здійснюється начальником, який призначається наказом ректора СумДУ та безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедри загальної хімії.

3.2 Функціонування ННЦ «All’Хімія» забезпечується штатними співробітниками кафедри загальної хімії , а у разі потреби – іншими особами на умовах сумісництва або шляхом укладання цивільно-правових договорів та угод.

4. Матеріально-технічне забезпечення

4.1 ННЦ «All’Хімія» розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі СумДУ.

4.2 ННЦ «All’Хімія» має право у встановленому порядку використовувати матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів університету.

5. Фінансово-господарська діяльність

5.1 Фінансування діяльності ННЦ «All’Хімія» здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду, в тому числі:

 • отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
 • коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при виконанні відповідних замовлень);
 • коштів від виконання грантових проектів;
 • спонсорської допомоги від організацій, підприємств, громадян;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.2 Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із замовниками, що укладаються та узгоджуються в установленому порядку.

5.3 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до кошторису, який за пропозиціями начальника ННЦ «All’Хімія» розраховується планово-фінансовим відділом, узгоджується з відповідними посадовими особами та затверджується ректором.

При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються рекомендаціями МОН молоді і спорту України, Міністерства фінансів України.

5.4 Оплата послуг ННЦ «All’Хімія» може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок СумДУ або готівкою у встановленому порядку.

5.5 Облік коштів від наданих ННЦ «All’Хімія» платних послуг здійснюється в установленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду університету. При цьому:

 • виконання науково-дослідних робіт та наукових грантів обліковується в установленому для цих видів діяльності порядку;
 • облік коштів від інших видів діяльності ННЦ «All’Хімія» здійснюється на відповідному субрахунку і розподіляються так: після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень, 20% коштів спрямовується на відшкодування загально-університетських витрат щодо забезпечення діяльності ННЦ «All’Хімія»; частка коштів, що залишилася, спрямовується в частині 70% на матеріальне стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі, інших структурних підрозділів університету, які сприяють виконанню робіт; 30% – на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність ННЦ «All’Хімія».

6 Прикінцеві положення

6.1 ННЦ «All’Хімія» створюється наказом ректора.

6.2 Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.

6.3 ННЦ «All’Хімія» реорганізується, ліквідується наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради. В такому ж порядку вносяться зміни та доповнення до Положення або затверджується нова версія Положення.

 

 

РОЗРОБЛЕНО

В.о. зав.кафедрою загальної хімії ______________ С.Б.Большаніна

 

Положення про Науково-навчальний центр "All'Хімія"
(схвалено вченою радою СумДУ, протокол №4 від 08.11.12 р.

Зміни до Положення (наказ ректора №186-І від 04.03.13 р.)

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.